Regulamin

IMBAstaff Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie, al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1

NIP 5242971402

 1. Przepisy wstępne

1.1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) MBAstaff Sp. z o.o. , z siedzibą w Warszawie, ul. Goławicka 9/32, 03-550 Warszawa, NIP 5242971402 (zwana dalej ”IMBAstaff”). Kodeks cywilny (zwany dalej „kodeksem cywilnym”) określa wzajemne prawa i obowiązki stron powstałe w związku z zawarciem umowy o użytkowanie systemu (zwanej dalej „Umową”), podmiot gospodarczy lub inna osoba fizyczna (zwana dalej „Użytkownikiem”) za pomocą formularza dostępnego na stronie https://imbastaff.onsinch.com, który wypełnia Użytkownik przy zawarciu umowy (zwany dalej „Formularzem rejestracyjnym”). IMBAstaff jest podmiotem prawnym prowadzącym niezależny system za pomocą aplikacji dostępnej w interfejsie internetowym https://imbastaff.onsinch.com do jego obsługi, wykonywania operacji i komunikacji z Użytkownikami. Aplikacja pozwala użytkownikom rejestrować się w celu wykonywania określonych czynności zawodowych, otrzymywać płatności od pracodawcy IMBAstaff a następnie przekazuje je na rachunek bankowy (zwany dalej „Systemem”) na polecenie Użytkownika.

1.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Umowy. IMBAstaff może zmienić lub uzupełnić Treść Regulaminu. Nie wpływa to na prawa i obowiązki powstałe w dniu wejścia w życie poprzedniego brzmienia Regulaminu. Użytkownik zostanie powiadomiony o każdej zmianie Regulaminu bez zbędnej zwłoki przy pierwszym logowaniu do Systemu po modyfikacji Regulaminu. Rejestrując się w Systemie, a następnie logując się i korzystając z tego Systemu, Użytkownik wyraża zgodę na Warunki w ich obecnym brzmieniu. Jeśli użytkownik odmówi wyrażenia zgody na warunki, nie będzie mógł się zarejestrować ani zalogować się do systemu. Użytkownik może wyrazić sprzeciw na piśmie w sprawie nowej wersji Regulaminu w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu. W takim przypadku Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w wyżej wymienionym terminie w celu wyrażenia sprzeciwu. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni od otrzymania zawiadomienia przez IMBAstaff

 1.3. Użytkownikiem może być każda osoba fizyczna powyżej 18 roku życia.

 2.  Zawarcie umowy

2.1. Użytkownik otwiera konto w Systemie (zwane dalej „Kontem użytkownika”) poprzez zawarcie Umowy. Umowa zostaje zawarta drogą elektroniczną poprzez wyrażenie zgody na Warunki i przesłanie przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracyjnego z wypełnionymi wszystkimi obowiązkowymi polami. Użytkownik jest zobowiązany do wpisania swojego imienia, nazwiska, stałego adresu lub tymczasowego adresu zamieszkania, kraju i regionu, adresu e-mail, numeru telefonu, daty urodzenia i hasła. Przed wyrażeniem zgody na Warunki Użytkownik musi zapoznać się z ich treścią. Użytkownik jest zobowiązany do potwierdzenia zapoznania się z treścią Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

2.2. Użytkownik loguje się do Systemu za pośrednictwem swojego Konta użytkownika za pomocą kombinacji nazwy logowania, która jest podanym przez niego adresem e-mail oraz hasłem, które poda przy rejestracji w formularzu rejestracyjnym.

2.3. W formularzu rejestracyjnym użytkownik jest zobowiązany do prawidłowego i zgodnego z prawdą podania wszystkich wymaganych informacji o sobie. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych podanych w Formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie. Imion i nazwisk podanych podczas rejestracji nie można później zmienić. Dane podane przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym są uważane przez IMBAstaff  jak poprawne.

2.4. IMBAstaff ma prawo poprosić użytkownika w przypadku wątpliwości co do poprawności danych wprowadzonych w formularzu rejestracyjnym o potwierdzenie ich poprawności i prawdziwości. Jeśli żądanie nie zostanie spełnione w rozsądnym terminie, IMBAstaff jest uprawniony do zablokowania konta użytkownika.

 

3.  Praca z systemem

3.1. Użytkownik jest uprawniony do żądania za pośrednictwem Systemu płatności gotówką przechowywanej w Systemie. Płatności gotówkowe są dokonywane w dniach wypłaty w IMBAstaff. Użytkownik może wypłacić gotówkę w całości lub w części ze środków przechowywanych w Systemie.

 3.2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich zasad w celu zapewnienia bezpieczeństwa swojego konta użytkownika, w szczególności jest zobowiązany do ochrony hasła i nieujawniania go osobom trzecim. Po zakończeniu pracy w Systemie Użytkownik jest zobowiązany do wylogowania się z Systemu.

 3.3. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z jego konta użytkownika przez osoby trzecie. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie czynności wykonywane przy użyciu swojego konta użytkownika. Jeśli użytkownik dowie się, że Konto użytkownika zostało niewłaściwie wykorzystane przez osobę trzecią, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania IMBAstaff na piśmie (lub e-mailem).

3.4. Po otrzymaniu powiadomienia określonego w art. 3.3.3 IMBAstaff może zablokować dostęp do Konta danego użytkownika. Dostęp do takiego Konta Użytkownika zostanie przedłużony tylko na wniosek IMBAstaff.

3.5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że System może nie być dostępny w sposób ciągły, szczególnie w odniesieniu do niezbędnej konserwacji IMBAstaff niezbędna konserwacja sprzętu i oprogramowania stron trzecich wykorzystywanego przez System do jego działania.

3.6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że niektóre dodatkowe funkcje Systemu mogą obciążyć jego saldo. Cennik opłat: 

 

Opis

Konsekwencje

Spóźnienie na zbiórkę do 15min

-1 rating

Spóźnienie na zbiórkę od 15 do 30 min

-4 rating

Spóźnienie na zbiórkę ponad 30 min

-4 rating oraz -20zł

Nieprzyjście do pracy (nieuzasadnione)

-10 rating oraz -100zł

Mandat

-10 rating oraz wysokość mandatu

Inne naruszenia *

Indywidualne kary przyznawane przez administratorów

* Inne negatywne zachowania lub czynności w pracy, jakie spotkają się z reakcją ze strony klienta lub współpracowników będą rozpatrywane indywidualnie przez administratorów; kłótnie, agresje, nieodpowiedzialne zachowanie itp... 

 

4.  Anulowanie konta użytkownika

4.1. Użytkownik może anulować swoje Konto Użytkownika, jeśli saldo środków na jego koncie w Systemie wynosi zero. Po zlikwidowaniu konta użytkownika obowiązek wynikający z Umowy przestaje istnieć. 

4.2. Jeśli Użytkownik naruszy którekolwiek z zobowiązań wynikających z Umowy, niniejsze Warunki lub prawo w związku z korzystaniem z Systemu, IMBAstaff jest upoważniony do zablokowania Konta Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.

 

5.  Dostarczanie powiadomień

5.1. IMBAstaff przekazuje Użytkownikowi wszystkie powiadomienia, wyświetlając je na koncie użytkownika, pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez użytkownika lub wysyłając je na adres zamieszkania wskazany przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym. IMBAstaff ma prawo wybrać, w który z powyższych sposobów dostarczy powiadomienie użytkownikowi. 

Powiadomienie uznaje się za doręczone poprzez:

a) Wyświetlenie odpowiednio na koncie użytkownika. 

b) Jeśli w ciągu 48 godzin po wysłaniu na adres e-mail użytkownika IMBAstaff nie otrzyma powiadomienia, że wiadomość e-mail nie została dostarczona. 

c) Jeżeli powiadomienie zostanie wysłane na adres pocztowy jako przesyłka pocztowa, uznaje się je za doręczone trzeciego dnia roboczego po wysłaniu do Rzeczypospolitej Polskiej lub piętnastego dnia roboczego przy wysyłce za granicę.

 

6.  Informacje o użytkowniku

6.1. Ochronę danych osobowych użytkownika zapewnia Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UEE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

6.2. IMBAstaff tworzy wewnętrzną bazę danych z informacjami kontaktowymi o użytkownikach. Ta wewnętrzna baza danych jest wykorzystywana w działaniu Systemu i w celu zapewnienia kontaktu z Użytkownikiem, co obejmuje również informowanie Użytkownika o IMBAstaff.

6.3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych: imię, nazwisko, stały adres, ewentualnie tymczasowy adres (jeśli zostanie podany), kraj i region, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia oraz ich przechowywanie w wewnętrznej bazie danych IMBastaff w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy. Jeśli Użytkownik zażąda usunięcia swoich danych kontaktowych z wewnętrznej bazy danych w Systemie, zostanie mu to udzielone bez zbędnej zwłoki. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usunięcie jego danych kontaktowych z wewnętrznej bazy danych w Systemie nie wpływa na przechowywanie jego danych w kontekście jego dalszych relacji umownych z IMBAstaff.

 

 

6.4. Przetwarzając dane użytkownika, IMBAstaff może autoryzować podmiot zewnętrzny jako podmiot przetwarzający. Dane osobowe będą przetwarzane w nieskończoność. Dane osobowe przetwarzane są elektronicznie w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób nie zautomatyzowany.

6.5. IMBAstaff jest upoważniony do przekazywania swoim partnerom i klientom wyłącznie w celu pośredniczenia w pracy, informacji o Użytkowniku, w tym jego adresu e-mail, imienia i nazwiska, miejsca stałego lub czasowego zamieszkania oraz numeru telefonu.

6.6. Użytkownik potwierdza, że ​​podane przez niego dane są dokładne i że dobrowolnie je przekazuje.

6.7. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z usługami i usługami świadczonymi przez IMBAstaff na adres e-mail użytkownika i na jego numer telefonu oraz wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej na adres e-mail użytkownika.

 

7.  Postanowienia końcowe

7.1. Ważna i skuteczna wersja Regulaminu jest publikowana w interfejsie internetowym na stronie https://imbastaff.onsinch.com oraz na koncie użytkownika.

7.2. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych, precyzująca zapisy zawarte w par. 6.